ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ไพโรจน์ สุวรรณกร ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และได้นำขึ้นทูลเหล้าฯ ถวายเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ประกาศใช้เปนกฎหมายต่อไป