ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ไพโรจน์ สุวรรณกร ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วนต่อไป