LOGO

3.วิสัยทัศน์:การขออนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ,พันธกิจ:เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมธนาคารดีเอ็นเอ (DNA Bank) ของสัตว์ป่า