LOGO

1.ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารอนุสรณ์ 100 ปี ไพโรจน์ สุวรรณกร ชั้น 1 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

1. วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ...

[วันที่ประกาศ:12 ก.ย. 2559]

2. กำหนดช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ กันยายา พ.ศ. ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้ออกกฎกระทรวงกำหนดช้างแอฟริกาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

 

[วันที่ประกาศ:19 พ.ย. 2557]

3. ร่าง พรบ. งาช้าง พ.ศ. .... และร่าง พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ....

วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๗ และร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเรื่องด่วนต่อไป

 

 

[วันที่ประกาศ:2 ธ.ค. 2557]

4. การประชุมการแก้ไขปัญหารังนกอีแอ่นในพื้นที่ส่วนบุคคล

การประชุมการแก้ไขปัญหารังนกอีแอ่นในพื้นที่ส่วนบุคคล ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๗ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีมติขอให้ที่ประชุมเตรียมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน เพื่อที่จะทำการรวบรวมและประมวลข้อกฎหมายเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญารังนกอีแอ่นในพื้นที่ส่วนบุคคลต่อไป

[วันที่ประกาศ:19 พ.ย. 2557]

5. ร่าง พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูยแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

[วันที่ประกาศ:28 ม.ค. 2558]

6.

[วันที่ประกาศ:23 ธ.ค. 2557]

7.

[วันที่ประกาศ:23 ธ.ค. 2557]

8.

[วันที่ประกาศ:23 ธ.ค. 2557]


Total 16 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>